● راهنما

پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : bmp حجم : 2 MB
پسوند : gif حجم : 2 MB
پسوند : jpg حجم : 3.95 MB
پسوند : jpeg حجم : 2 MB
پسوند : png حجم : 2 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 2 GB
پسوند : zip حجم : 2 GB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : docx حجم : 21.7 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : swf حجم : 2 GB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : mp4 حجم : 1.91 GB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : exe حجم : 1000 KB
 
پسوند های مجاز برای میهمانان :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : bmp حجم : 2 MB
پسوند : gif حجم : 2 MB
پسوند : jpg حجم : 2 MB
پسوند : jpeg حجم : 2 MB
پسوند : png حجم : 2 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 2 GB
پسوند : zip حجم : 2 GB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : docx حجم : 21.7 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : swf حجم : 2 GB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : mp4 حجم : 1.91 GB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : exe حجم : 1000 KB
queue
Powered by Kleeja